تاریخچه بندر


بندر دریای آستراخان یکی از مهمترین موسسات خدمات حملو نقل دریایی بوده که مجهزبه سیستم کنترل مرزی و گمرک میباشد.

این بندر در دهانه رود ولگا قرار گرفته بطوریکه بندر را به دریای خزر مرتبط می سازد،این بندراساسا با انجام عملیات لایروبی و بازسازی اسکله ها ی خود وتجهیز آن به تکنولوژی امروزی تخلیه وبارگیری که بدان امکان می دهد تا بموقع عملیات تخلیه و بارگیری را بانجام رساند آنرا ازیک موسسه بندری کوچک به یک بندر دریای رده اول مبدل نمود.

در ۲۶ نوامبر سال ۱۹۳۷ با تصمیم شورای اقتصادی تحت نظارت شورای خلقی کمیساریای اتحاد جماهیر شوروی طی قرار بشماره ۷۰۳-۴۰۳ بندر رده اول ماهیگیری آستراخان متشکل از اداره کل صنایع ماهیگیری مناطق غربی اتحاد جماهیر شوروی بنا گردید. در ۲۷ اکتبر سال ۱۹۶۰ طی فرمان شماره ۲۵۰ شواری اقتصاد ملی، بندر ماهیگیری آستراخان با کارگاه تخلیه و بارگیری یخ ـ نمک ادعام گردید و بندر ماهیگیری آستراخان نام گرفت. طبق دستور شماره ۱۴۶ مورخه ۱۸ مارس سال ۱۹۷۰ از اداره کل صنایع شیلات دریاچه خزر تحت عنوان خزر ماهی «کاسب ریبا»، یندر دریایی ماهیگیری خدمات مخابرات و ناوبری الکترونی را از اول ژانویه سال ۱۹۷۰ تحت زیر مجموعه خود بخدمت گرفت.

از اول دسامبر سال ۱۹۸۸ بندر دریای ماهیگیری آستراخان زیر مجموعه وزارت شیلات می گردد. طبق فرمان شماره ۲۴۳ رئیس جمهوری روسیه فدراسیون از ۲۸ نوامبر سال ۱۹۹۱ در خصوص سازماندهی مجدد مراکز و ادارات دولتی RSFSR وزارت شیلات اتحاد جماهیر شوروی منحل گردید. در سال ۱۹۹۳ در ارتباط با تشکیل فرم حقوقی مطابق قانون روسیه فدراسیون در خصوص موسسات و فعالیتهای تجاری، بندر بعنوان یک موسسه دولتی تحت نام بندر دریایی ماهیگیری آستراخان ثبت می گردد،کمیته دولتی مدیریت دارایی استان آستراخان می باشد.

حداکثر میزان انجام عملیات تخلیه، بارگیری و لایروبی بالغ بر ۱۰۰۰۰ تن در ۲۴ ساعت شبانه روز و یا ۲،۵ میلیون تن در سال بوده است که از این میزان، ۴۰۰ هزارتن آن جنرال کارگو می باشد.

در سال ۱۹۹۹ این موسسه با مدرنیزه نمودن فنی خود ( ساخت سوله های مسقف بمساحت ۱۲۵۰۰ متر مربع و خرید لیفتراگهای مدرن) توانست موفقیتهای چشمگیری کسب نماید. با ایجاد پست کنترل ایست بازرسی گمرک این امکان را یافت که نه تنها به کشتیهای تحت پرچم روسیه ، بلکه بتواند به کشتیهای تحت پرچم خارجی نیز خدمات ارایه دهد.

در یازده سپتامبرسال ۲۰۰۶ سایت حملو نقل شماره ۴ تخصیص یافت که بر اساس آن « بندردریایی آستراخان» سهامی خاص تاسیس گرید.

از سال ۲۰۱۴ « بندر دریایی آستراخان» عضو شرکت AEON میباشد.

.