عرف و آداب و رسوم «بندر دریایی آستراخان» شرکت سهامی


( از این پس عرف) بعنوان قوانین و مقررات داخلی تلقی می گردد.

  • ــ رژیم کاری « بندر دریای آستراخان» شرکت سهامی که پس از این بعنوان بندر از آن نامبرده میشود
  • ــ نحوه و شرایط ورود و خروج کشتیها به بندر، بارگیری، تخلیه و خدمات به کشتیهای داخل بندر
  • ــ نحوه و شرایط پذیرش، انبارداری، بارهای ورودی به بندر وخروجی از بندر، برهای حمل شده توسط راه اهن ، کامیون و دیگر اشکال وسایط حمل و نقل؛

قوانین و مقررات بندر بر اساس:

  • قانون مدنی روسیه فدراتیو (ماده ۵)
  • قانون فدرال روسیه فدراسیون در خصوص بنادر دریایی و معرفی اصلاحات برخی از قونین روسیه فدراسیرن شماره ۲۶۱ مورخه هشتم نوامبر سال ۲۰۰۷
  • اساسنامه «بندر دریایی آستراخان» شرکت سهامی
  • شیوه بین الملی کار بنادر تجاری
  • مقررات دریانوردی روسیه فدراسیون تا جایی که با قوانین روسیه فدرسیون مغایرتی نداشته باشد.
  • مقررات در خصوص رسیدگی به امور کشتیها
  • مقررات مربوط به گردش اسناد

▽ تعاریف

در قوانین و مقررات حاضر، الفاظ و واژه های ذیل بدین شرح تلقی می گردند:.

بارـــ به معنی هرچیزی که قابل حمل ونقل باشد، از جمله بصورت بسته بندی ( به اشکال نگله، بندیل پالت وغیره)،

لشینگ متریال برای فیکس نمودن، کانتینر و یا هروسیله دیگری که برای حمل و نقل، حفظ و نگهداری تعبیه شده باشد.

فورواردر ـــ نماینده رسمی و تام الاختیار صاحب بار

اجنت ــــ شخصی که نماینده قانونی ویا تام الاختیار صاحب کشتی /موجرو یا چارترربرای یک ویا

چند ورود کشتی تعیین شده به بندر باشد نامیده میشود.

مشتری ـــ هر شخص حقیقی و یا حقوقی تلقی می گردد که:

از محدوده بندر بازدید می نماید

صاحب، کاپیتان یا خدمه کشتی که در بندر مستقر باشد

موجر انبارهای نگهداری بار، تجهیزات و مکانیزمهای دیگر باشد

محدوده بندر ــــ یعنی محدوده محصور توسط دیوار یا فنس ، انبارهای نگهداری بار و محوطه های مربوط به آن ، مسیرهای ریلی برای پذیرش بار از راه آهن

روز کاری در شرایط جوی مناسب ـــ بمعنی روزی که در طی مدت آن شرایط جوی اجازه دهد تا عملیات بندری بصورت

ایمنی طبق مقررات حاکم، با رعایت قوانین ایمنی کار، مطابق مقررات فنی بهره برداری از تجهیزات تخلیه و بارگیری

بدون تهدید و آسیب رسیدن به سلامت پرسنل، بار، کشتی، تجهیزات و ادوات بندری انجام پذیرد.

▽ فرآیند رژیم کاری بندر

بندر در مدت زمان عبور ومرور کشتیها اماده پذیرش انهاست . آغازو پایان ناوبری تابستانی روزیست که رسما توسط سازمان بنادر و کشتیرانی ابلاغ گردد.

نحوه و شرایط لازم در مدت زمان ناوبری زمستانی با کشتی یخشکن برای مشایعت کشتیها به و یا از بندر بصورت اطلاعیه به بندر اعلام می گردد.

روز کاری عادی در بندر ازساعت ۸ صبح تا ۵ عصر می باشدو بغیر از ایام تعطیل و اعیاد. عملیات و خدمات بندری بصورت شبانه روزی بر اساس شرایط قراردادی صورت می پذیرد. اعیاد روزهای تلقی می گردند که توسط دولت روسیه فدراسیون بصورت بخشنامه اعلام گردد.

عملیات تخلیه و بارگیری در شرایط جوی مناسب ودرروزهای کاری صورت می پذیرد.

پذیرش کشتیها در بندر جهت رسیدگی به امور آنان ، پهلودهی و دیگر عملیات فقط با هماهنگی و توافق قبلی میسر می باشد.

پذیرش بار از طریق راه آهن شبانه روز صورت می پذیرد.

▽ ارائه خدمات بندری

بندر درچهارچوب محدوده خشکی وآبی خود بر طبق قراردادها و توافقنامه ها با صاحبان کشتی یا اجنت آنان، صاحبان بار یا نمایندگان آنان، موجزان کشتیها و دیگر مشتریان کارو خدمات ذیل را ارائه می دهند که شامل:

تخلیه و بارگیری، جداسازی، لشینگ بار(برای وسایط حملو نقل ابی وراه آهن)

خدمات حمل و نقل و فورواردری

انبارداری و عملیات مربوط به آن

تنظیم بارنامه (BL) ، مانیفست، تنظیم اسناد باری راه آهن و دیگر اسناد حملو نقل برای باررهای تخلیه و بارگیری شده. عملیات پهلودهی به کشتیها

تنظیم کلیه اسناد لازم مربوط به عبور ومرور کشتیهای باری تجاری تا پاس آنها توسط گارد و گمرک

برای اجرای کلیه عملیات و خدمات مذکور از اسکله عمومی بندر با محوطه های فضای باز، انبارهای مسقف آن و همچنین از تجهیزات فنی تحت مالکیت بندر بهره برداری میگردد.

برای اجرای کارهای پذیرفته شده بر طبق مقرارت حاضر، در رابطه با دیگر اشکال وسایط حمل ونقل و برای ارایه خدمات به وسائط حمل ونقل مطابق توافقنامه های منعقده با صاحبان یا نمایندگان رسمی آنان عمل می گردد.

بندر براساس قرارداد با صاحبان بار، یا فورواردرهای آنان و یا نمایندگان تام الاختیار قانونی آنها خدمات تخلیه و بارگیری،حفظ و انباردارای ارائه می نماید.

بندر بر اساس در خواست ضمیمه بر قرارداد کار و خدمات علاوه بشرح ذیل ارائه می نماید:

انجام عملیات روی بار ( تعمیر ظرف بار، جابجایی و یا تعویض ظرف آن و غیره)

مارک کردن و یا تعویض مارک بار

لشینگ تخصصی بار روی وسائط حملو نقل

ارائه دیگر کارها و خدمات بندری که در قرارداد یا توافقنامه درج گردیده باشند شامل محاسبه دمراژ و دیسپچ

برای کلیه خدمات ارائه شده توسط بندر و یا فورواردر، وجوه آنان مطابق قرارداد وتعرفه های روز اخذ می گردد.

▽ ضمانت

هر مشتری که قصد بهره برداری از خدمات بندری را داشته باشد تضمین می نماید که یا مالک باریا وسیله حمل و نقل وارد شده به بندر یا نمایده مجاز صاحب بارو یا وسیله حمل ونقل می باشد، و متعهد می گردد که همواره ملزم به رعایت قوانین و مقررات مذکور بوده، چه شخصا و چه بعنوان نماینده شخص حقیقی، حقوقی و یا اجنتی که عامل اوست .

مشتری هر بار یا وسیله نقلیه ای را که که به بندر اعزام می کند در خصوص آن بشرح ذیل تضمین نموده مگر انکه بغیر از آن با بندر و یا فورواردرکتبا توافق شده باشد:

۱-ـ بار از ایمنی لازم برخوردربوده یا پس از آنکه به بندر تحویل شد و در محوطه آن جای گرفت بهمان صورت اولیه وضعیت خود را حفظ خواهد نمود.

۲ـ بارتخلیه و انبار شده درمحوطه های بندر سمی نبوده و عاری از منبع اتساع گازها، غبارات ویا مایعات مضر می باشدو همچنین فاقد تشعشعات رادیو اکتیواست.

۳ـ بار منبع آلودگی نبوده ، ایجاد خطر وزیان نمی نماید و یا ضرری به شخص یا به بار یا به تجهیزات و یا محوطه آبی یا محوطه خشکی بندری نمی رساند.

۴ـ بار بدرستی و بطور مناسب مطابق با استاندرادها و مقررات روز بسته بندی گردیده است.

۵ـ بار بطور صحیح علامت گذاری شده و در صورتیکه جزء کالاهای خطرناک محسوب می گردد، علائم هشدار دهنده روی آن موجوداست و یا چنانچه شرایط خاصی برای حمل بار مورد نظر است، علائم آن روی بار موجود ونمایان است.

۶ـ بار فاقد مواد مخدر، قاچاق، فیلم یا تصاویر پورنوگرافیک و یا دیگر کالاهای غیر مجازکه مطابق قوانین روسیه فدراسیون ممنوع میباشد، است.

▽ الویت بندی و نوبت کشتیها جهت ارائه خدمات به آنها در بندر

نوبت پهلودهی کشتیها به اسکله بندر یا لیکن کشتیهادر بندر و پرداختن به آنان و همچنین برای پذیرش دیگر وسائط نقلیه در بندر صرفا توسط بندر و فورواردرآن با در نظر گرفتن قوانین ومقررات پذیرش و رسیدگی به امور کشتیها معین وصورت می پذیرد.

بندر هیچگونه تعهدی در خصوص تاخیر در بار گیری کشتیها و دیگروسائط نقلیه ویا آسیب غیر مستقیم در صورت عدم آمادگی بموقع جهت بارگیری و یاخطای سرزده که تقصیر آن متوجه بندر نباشد را ندارد.

▽ اطلاعات و ورود کشتیها

صاحب بار و یا فورواردر آن در بندر، ۵ روز تا شروع برنامه ریزی ماهیانه لیکن کشتیها ، جدول زمانی اعزام و ورود کشتیها به بندر را جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیری را با اشاره به شرایط ذیل به بندر اعلام می نماید:

نام و مشخصات کامل باری کشتی

تاریخ ورود کشتی به بندر

نام و مقدار بار :

در خصوص ورود کشتی به بندر در تاریخ اعلام شده، کاپیتان یا اجنت معرفی شده توسط چارترر یا صاحب کشتی ، صاحب بار و یا فورواردرآن موظفند که اطلاعات ورود کشتی به بندر را ۵ روز قبل و دقیق تر آن را بترتیب طی ۷۲، ۲۴و ۴ ساعت تا ورود کشتی را به بندر با اشاره به موارد ذیل به بندراطلاع دهند.

نام صاحب کشتی و یا چارترر آن درخصوص ورود کشتی مورد نظر به بندر

زمان دقیق ورود کشتی به اسکله بندر

ابعاد کشتی مطابق اسناد و گواهیهای آن

آبخور کشتی در زمان ورود به بندرو آبخور حدودی در زمان خروج کشتی از بندر

تعداد و ابعاد خنهای باری کشتی

کارگوپلان

اطلاعات کامل از کلیه اسناد مربوط به بار

بندر طبق توافق با فورواردراجبارا هر مورد ورود کشتی به بندر را که جهت تخلیه و یا بارگیری پهلو میدهد را با اشاره به آنکه در چه موقعیت و وضعیتی بندرمتعهد به پردازش آن میگردد را تایید می نماید.

در صورتیکه در خواست پهلوگیری کشتی در اسکله بندر جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیری با تاخیر ویا ورود کشتی بدون تاییدیه بندر باشد در این صورت زمان نوبت بندی کشتی از زمان قبول نوتیس کشتی در خصوص آمادگی جهت عملیات تخلیه و بارگیری محسوب می گردد.

هرگونه معضلی در مسیرکه بتواند سبب تاخیر کشتی در زمان پهلوگیری در موعد مقرر گردد، کاپیتان کشتی موظف است که بلا درنگ تاخیر کشتی را از طریق فورواردر یا اجنت کشتی باطلاع بندر برساند.

بندر دریافت اطلاعات را تایید و زمان پهلودهی ویا لیکن را به اطلاع اجنت یا چارترر کشتی می رساند.

▽ عوارض بندری

از کشتیهایی که جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیری در اسکله بندر پهلو می گیرند هیچگونه هزینه ای بابت عوارض بندری اخذ نمی گردد، اما از کشتیهایی که فقط جهت ایستادن در اسکله بندر پهلو می گیرند مطابق تعرفه های روز بندر عوارض دریافت می گردد.

▽ محاسبه زمان ایست کشتیها در اسکله بندر برای پرداخت عوارض بندری

کشتی ها همواره جهت ایستادن در اسکله بندر پذیرفته می شوند، شروع زمان ایست آن در اسکله از زمان پهلوگیری کشتی در اسکله محسوب می گردد،(پایان پهلوگیری در اسکله بندر)

زمان خاتمه ایست کشتی در اسکله بندر از زمانی که کشتی از اسکله بندز فاصله گرفته محسوب می گردد،(شروع جدا شدن کشتی از اسکله)

محاسبه زمان ایست کشتی مدت زمانیست که کشتی در بندر پهلوگرفته و لنگر انداخه است، پرسنل شیفتهای مختلف بندر توسط تالمان های کشتی با ثبت تایم شیت بنحو معین که زمانسنجی آن تا ساعت و دقیقه ثبت می گردد، (تا ۵ دقیق دقت)اقدام به محاسبه می نمایند ، همه عملیا ت از بدو ورود کشتی به بندر تا خروج آن برای سفر و همچنین کلیه وقفه های در زمان

استایلینگ کشتی رخ می دهد را با ذکر دلیل مدت زمان آن و در صورت لزوم با تنظیم و ثبت صورتجلسه آنراتایید می نمایند.

اگر چنانچه کشتی در بندر ابتدا تخلیه و سپس بارگیری نماید، تایم شیت بضورت مجزا برای عملیات بارگیری تنظیم میگردد.

تایم شیت توسط کاپیتان، اجنت و در صورت لزوم توسط نماینده چارترر ( فروشنده، خریدارو یا نمایندگان قانونی انان) بامضا می رسد، هر گونه اصلاحیه و یا تغییرات در تایم شیت مجاز نمی باشد.

بامضاء رسیدن تایم شیت نباید مانع حروج کشتی از بندر گردد، هیچکدام از طرفین مجاز نیستند که از امضاء نمودن تایم شیت خودداری نمایند، در صورت اختلاف بین طرفین، طرف مدعی قبل ازامضاء در تایم شیت نارضایتی خود را در تایم شیت درج می نماید.

بندرموظف است برنامه اجرایی بارگیری بار صادراتی کشتی و کلیه صوتجلسه هایی را که سبب توقف زمان استایلینگ گردیده را ضمیمه تایم شیت نماید.

اص تایم شیت تسلیم اجنت می گردد و کپی ان نزد کشتی و بندر نگهداری می گردد.

تایم شیت توسط همه طرفین، نملیندگان و اجنت کشتی بامضاد رسیده و حداکثر تا ۲ ساعت پس پایان کار تسلیم اجنت کشتی می گردد.

▽ مفهوم آمادگی کشتی جهت عملیات تخلیه و بارگیری

کاپیتان موظف است پس از دریافت مدارک تنظیم شده در پردازش آزاد، برای آمادگی خروج پس از بارگیری (Free ship practice) (پس از پاس کشتی جهت ورود وبازدید گمرک و قرنطینه وهمچنین پس از پایان تخلیه در صورتیکه کشتی برای بارگیری اماده میشود) نوتیس کشتی را دال بر امادگی کشتی جهت عملیات تخلیه و بارگیری رسما و در زمان معین به بندر تسلیم می نماید .

کلیه انبارهای کشتی مطابق نوتیس می بایست جهت جهت شروع بترگیری خشک و کاملا تمیز شده باشند و مجهزبه کلیه وسایل و تجهیزات مورد نیازجهت بارگیری باشند.

کشتی زمانی اماده بارگیری با جنرال کارگو محسوب می گردد که خط شاهین، علائم مدرج و شاخص از زوایای مختلف قابل مشاهده وخوانا باشند، بطوریکه پس از بارگیری بتوان میزان بارگیری شده را معین نمود. اعلام داشتن یا نداشتن حجم آب بالاست و میزان ثابت آن در شروع زمان بارگیری و پایان بارگیری و همچنین اعلام امادگی انبارهای کشتی برای بارهای خاص به بندر.

نوتیس کشتی دال بر امادگی کشتی جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیری زمانی از سوی بندر پذیرفته می گردد که کشتی عملا ازهر لحاظ با تمام انبار های خودجهت عملیات برای باری که در بندر تعبیه گردیده امدگی کامل داشته باشد.

داشتن کل اسناد بارو همچنین انجام امور گمرکی، قرنطینه، بهداشت و دیگر رسومات . بدین ترتیب دستوربارگیری کشتی با مجوزگمرکی و ممهور به مهرآن می بایست به فورواردر تا ۴ ساعت قبل از شروع زمان عملیات بارگیری تسلیم گردد.

در موارد ویژه حاضر بودن کشتی جهت انجام تخلیه بارگیری می بایست توست بازرس ویا کمیسیون مربوطه تایید گردد.

نوتیس دال بر حاضر بودن کشتی جهت انجام عملیات بندری توسط نماینده بخش بازرگانی بندر و یا بخش باراندازی/تالمانی بندر با درج آغاز زمان استایلینگ امضاء می گردد.

▽ ترتیب محاسبه طول مدت و زمانبندی استایلینگ

تحت مفهوم زمان استایلینگ، زمان کاری درک می گردد بدین مفهوم که در بندر طبق نرم قرارداد و یا مقررات حاضر زمان تخلیه و بارگیری با احتساب زمان جداسازی، توزین، اتصال (لشینگ) ویا آزادسازی بار طبق شرایط خاص خود و همچنین بارچینی، بازو بسته کردن دریچه های انبارهای کشتی، تنظیم اسناد بارهای بارگیری و یا تخلیه شده، پاکسازی، خشک کردن و مرتب کردن سطوح انبارهای کشتی پس از تخلیه بار، سوخت گیری و آبگیری کشتی بشرط آنکه همزمان با عملیات تخلیه و بارگیری میسر نباشد، زمان عملیات جابجایی کشتی در اسکله مرتبط به انجام تخلیه و بارگیری بادر نظر داشتن موقعیت خاص اسکله بندرزمان استایلینگ یا ایست کشتی تحت عملیات تا خروج آن تلقی می گردد.

در صورتیکه جهت لشینگ بار و یا آزاد نبودن آن از محل اتصال در انبار های کشتی به متد و یا لوازم خاصی از سوی کشتی نیازمند باشد و جهت انجام انها مستلزم آمادگی قبلی باشد، از اینرو نیازمند زمان بیشتری در بندر جهت انجام عملیات خواهد بود، بدین ترتیب مدت زمان مذکور بعنوان مدت انجام کار معین گردیده و به زمان استایلینگ اضافه می گردد. زمان استایلینگ بر اساس وزن و تعداد بار در تن و یا واحد های شمارش بار طبق نرم تخلیه و بارگیری بندر روی کشتی طبق یک گروه طبقه بندی شده خاص در روزهای کاری با شرایط جوی مناسب معیین می گردد.

در صورتیکه تخلیه و بارگیری در همه سطوح انبار های کشتی انجام نپذیرد، نرم تعیین شده در تعداد دریچه های کشتی که در اختیار عملیات بارگیری قرارگرفته ضرب و بر تعداد کل دریچه های انبار های کشتی تقسیم می گردد. عملیات پشتیبانی که با انجام عملیات تخلیه و بارگیری سازگار نیست به زمان استایلینگ اضافه می گردد.

در محاسبه مدت زمان استایلینگ ، روزهای یکشنبه ، تعطیلات رسمیبعد از ساعت ۰۰:۱۵ روزهای شنبه و روزهای عید و دوشنبه ها و روزهای تعطیلات رسمی تا ۰۰:۰۸ صبح، جدای آنکه عملیاتی روی کشتی ها انجام شده باشد یا نه، جزء مدت زمان استایلینگ محسوب نمی گردد.

چنانچه تا ساعت ۰۰:۱۲ نوتیس کشتی دال بر اعلام آمادگی جهت انجام عملیات تخلیه وبارگیری از سوی بندر پذیرفته شود، زمان استایلینگ از ساعت ۰۰:۱۷ وچنانچه نوتیس بعد از ساعت ۰۰:۱۲ از سوی بندرپذیرفته گردد، زمان استایلینگ از ساعت ۰۰:۰۸ صبح روز بعد آغاز می گردد.

چنانچه عملیات تخلیه، بارگیری و پشتیبانی که درزمان استایلینگ منظور گردیده، به دلایل ذیل مقدور نباشد زمان استایلینگ متوقف متوقف می گردد:

ــ شرایط جوی نامناسب (بارندگی، یخبندان، گرما ویا سرمای هوا ، باد شدید، پایین آمدن سطح آب، بلوکه شدن (Black out) و دیگر شرایط مندرج در فورس ماژورو عواقب پس از آن). اگر چنانچه شرایط فنی و امکانات بندر اجازه ادامه عملیات روی کشتی را تحقق بخشد، این مدت جزء زمان استایلینگ محسوب نمی گردد.

ــ بعلت خطای خدمه و مدیریت کشتی ، چارتر و یا صاحب بار.

ــ در صورتیکه کارگوپلان توسط کاپیتان، رستنده بارو یا چارتررو یا چارترر تغییر کند، از لحظه ای که این اطلاعات رسما به بندر اعلام گردد، جهت آماده نمودن بار، بررسی موجودی آن ، مطالعه کارگو پلان جدید، انتظار ورود باربه بندر ویا امثالهم، یا چنانچه این مدت جهت رفع مشکلات مربوط به این تغییرات صرف گردد و حتی چنانچه عملیات تخلیه و بارگیری متوقف نشده باشد مدت ۲۴ ساعت به زمان استایلینگ اضافه می گردد. زمانیکه عملا در کارهای مرتبط به تخلیه بار از انبارهایی که برای کارعادی پرسنل و مکانیسم یندر مناسب نیست صرف گردد و همچنین تخلیه بارهای غیر استاندارد و همچنین تخلیه باراز ظروف معیوب به مدت زمان استایلینگ اضافه می گردد.

▽ تعهدات کشتی

کشتی متعهد است همواره در تمام مدت شبانه روز و حتی روزهای تعطیل هفته ، اعیاد و دروزهای جشن اقدام به تحویلو تحول بار نمایدو همچنین برق، تامین روشنایی، هوای فشرده، وینچو جرالثقیل و یا هر وسیله ای که برای تخلیه و بار گیری مورد نیاز باشد را بطوربلاعوض در اختیار بندر قرار دهد.

کشتی موظف است قبل از شروع عملیات تخلیه و بارگیری بندر را از کلیه ویژگیهای ساختاری کشتی به گونه ای که بتواند در افزایش راندمان عملیات تخلیه و بارگیری موثر باشد مطلع سازد. بندرهیچگونه تعهدی بدلیل عدم اقدامات پیشگیرانه خدمه و یا مدیریت کشتی تا قبل از شروع بارگیری که موجبات خسارت به کشتی را از جمله ( اسیب به نردبان کشتی، دریچه انبارها، مخازن بالاست، و دیگر اجزای کشتی بتواند مورد آسیب دیدگی قرار گیرد) فراهم آورد ندارد.

تحویل و تحول بار به و یا از کشتی، روی عرشه و در انبارهای کشتی و توسط بارشماران ساحلی و کشتی با درج اجباری هر یک ازطرفین در برگه های تالی با مهر و امضاد که بتایید هر دو طرف رسیده، صورت می پذیرد.بدین ترتیب که هر بالارفتن بار و کل تعداد تخلیه و یا بارگیری شده در هر شیفت می بایست توسط تالمانهای هر دو طرف امضاء و تایید گردد. اعمال هر گونه تغییات ویا اصلاحات در برگه های تالی فقط با توافق وهماهنگی تالمانهای طرفین پس از توافق، ثبت و امضای هر دو طرف در برگه های تالی امکانپذیر می باشد.

برگه های تالی که درآن بطور یکطرفه تغییرات و یا اصلاحات اعمال گردیده و بدون رضایت طرفین باشد و یا بنحو یکطرفه از سوی هر یک از طرفین اعمال گردیده باطل و فاقد ارزش قانونی می باشد.

چنانچه اگر کشتی بارشماران خود را در زمان تخلیه و بارگیری اعزام نگرداند، این موضوع صوتجلسه شدهو فقط تالی بندر مورد قبول خواهد بودکه در اینصورت کلیه اسناد مربوط به بار بز اساس تالی بندر تظیم گردیده و کاپیتان کشتی موظف است انرا بدون چون وچرا امضاء و تایید نماید.

کشتی موظف است بار را مطابق بارنامه (of lading Bill) تحویل نماید، هر گونه هزینه اضافی مربوط به تخلیه بار طبق بارنامه برای بارها ی سرت شده بعهده کشتی خواهد بود .

در زمان قطع عملیات تخلیه و بارگیری هر نوع بار و همچنین قطع عملیات بدلیل شرایط جوی نامناسب، کشتی موظف است در تمام طول موارد ذکر شده دریچه انبارها را بازو بسته نماید، چنانچه برای این منظور نیاز به استفاده از جر الثقیل بندر باشد، هزینه آن بعهده کشتی می باشد.

هزینه کارگرعادی، بدلایل رخداد های مربوط به کشتی ( خرابی تجهیزات مربوط به بخش بارکشتی، فقدان انرژی الکتریکی ، فقدان روشنایی، توقف کار و پائین آمدن راندمان عملیات تخلیه و بارگیری یا بدلیل درخواست مدیریت یا خطای پرسنل کشتی و امثالهم) طبق نرخ روز کارگر بندر محاسبه و توسط کشتی پرداخت می گردد، مدت تاخیر و زمان صرف شده جهت رفع نواقص مذکور از زمان استایلینگ مستثنی می گردد.

جابجایی های ذیل بحساب کشتی می باشد:

۱ــ کلیه جابجایی های کشتی در طول اسکله بندر که در ارتباط با عملیات تخلیه و بارگیری آن انجام میذیرد ــ دو جابجایی اول بهر دلیل ــ جابجایی بعدی ـــ بدلیل بارگیری کامپوزیت کشتی با در نظر داشتن وضعیت خاص اسکله بندر ۲ــ جابجایی هایی که مربوط به عملیات تخلیه و بار گیری نمی باشند ( جابجایی هایی که دلیل آن بستگی به خود کشتی دارد)

در غیر از شرایط فوق الذکر جابجایی کشتی در طول اسکله بندر بحساب مسبب و اشخاص نیاز بدان می باشد.

کشتی که برای غیر از عملیات تخلیه و بارگیری در اسمله بندر پهلو گرفته، طبق درخواست بندر مبنی بر ازاد نمودن اسکله موظف است بلادرنگ اسکله بندر را تزک نموده، در صورت عدم اجرای در خواست بندر دال بر ترک اسکله آن، کشتی مکلف است هزینه استفاده از اسکله را در شرایط غیر عملیاتی مطابق تعرفه تعیین شد بر اساس بخشنامه ها و دستورالعملهای بندر پرداخت نماید و همچنین کلیه ضررو زیان هر یک از طرفین متضرر، ناشی از عدم ترک اسکله بعهده کشتی می باشد.

▽ تعهد بارچینی، لشینگ و جداسازی بار

نحوه بار چینی در انبارهای کشتی طبق کارگو پلان که به تایید کاپیتان کشتی رسیده و با بندر، فورواردر و نمابنده قانونی صاحب بار توافق و هماهنگی گردیده صورت می پذیرد.

چنانچه اگر کشتی میبایست بارهای سنگین ۰ بیش از ۸ تن هر واحد باری) و یا دارای اباد نا متعارف و غیر استاندرد ( ا طول بیش از ۱۱ متر هر واحد باری) بارگیری نماید، مدیریت کشتی موظف است تا قبل از شروع عملیات بارگیری بهمراه کارگو پلان ، نقشه محل استقرار اتصال لشینگهای مخصوص بارهای مذکور را با ذکر میزان فشار روی هر متر مربع سطخ انباری کشتی را در اختیار بندر قرار دهد.

مدیریت کشتی مسئول چیدن بار در انبارهای کشتی ، نحوه قرار گیری انها، لشینگ ، جداسازی و حفظ بار در انبارهای کشتی می باشد.

مدیریت کشتی مجاز است در صورت مشاهد نقض قواعد و اصول عملیات تخلیه وبارگیری را تا رفع نقض مقررات تخلیه و بارگیری متوقف نماید،، اعتراض و شکایتی که پس از پایان شیفت کاری که تخلف در ان صورت گرفته معروض گردد پذیرفته نخواهد شد.

صاحب کشتی در قبال جداسازی بخشهای مختلف بار و چگونگی جداسازی انها پاسخگوست وتمام ضرر و زیان وارده به بار ناشی از بارگیری نادرست بعهده مالک کشتی است.

بارگیری روی عرشه کشتی با رضایت کتبی صاحب بار صورت می پذیرد.

هزینه نصب ستونهای مهار بار جهت بارگیری روی عرشه بعهده کشتی بوده، فارغ از اینکه، کارهای در این ارتباط توسط خدمه کشتی انجام شوند یا بدرخواست کاپیتان و یا توسط پرسنل بندر.

کارهای مربوط به جداسازی بار، لشینگ کردن و جدا نمودن بار از محل اتصال ان توسط کشتی صورت پذیرفته و بحساب کشتی می باشد.

چنانچه لوازم تخصصی جهت لشینگ (بستن بار به انبار کشتی در محلهای فیکس بار در انبار یا عرشه کشتی) برای حمل با خاصی مورد نیاز باشد، این نوع لوازم توط چارترر و یا صاحب بار ویا بحساب اشخاص مذکور تامین می گردد.

وسایل تخصصی اینونتوری Inventory( لوازم اظطراری جهت جلوگیری از نفوذ اب به انبارهای کشتی) از جمله پلاسترها و رزینهای مخصوص وغیره و همچنین لن یارها Lanyards ۰( لوازم خاموت کشی)، خاموتها، یا طنابهای فلزی و دیگر لوازم جهت لشینگ نمودن بار و یا فیکس کردن بار مورد نیاز است توسط کشتی تامین می گردد.

در صورتیکه مسئولیت تامین لوازم فوق الذکر درقرارداد با صاحب کشتی نباشد، کلیه هزینه لشینگ متریالو اینونتوری، لن یارها و جداسازی بار بعهده صاحب بار و یا فورواردر آن خواهد بود.

در کشتیهای لاینر لوازم جداسازی و لشینگ متریال توسط صاحب کشتی و به هزینه آن تامین می گردد.

کلیه هزینه های اضافی مربوط به تخلیه بار از انبارهای غیراز بندرو محلهای دیگری که در حالت عادی برای پرسنل بندر، یا کشتی و مکانیسنهای موجود در بندرمیسر نباشد و یا چنانچه ( با طول بیش از ۱۱ متر و یا وزن بیش از ۸ تن) و یا دارای ظروف معیوب باشد بعهده صاحب ار خواهد بود.

▽ روشهای عملیات تخلیه و بارگیری

چنانچه نحوه تخلیه و بار گیری بین مشتری و بندرتوافق و هماهنگی خاصی صورت نپذیرد، در آنصورت بندر مجاز است به صلاحدید خود و اختیار کامل نسبت به چگونگی اجرای مراحل پذیرش بار، نحوه انبارداری، بسته بندی و جابجایی، بارگیری وتخلیه، بارچینی و حسابداری آن تصیم اتخاذ نماید.

▽ تعهدات طرفین

بندر هیچگونه تعهدی در مقابل کمود، فقدان، آسیب پذیرییا ارسالبارکه توسط بندر تایید نگردیده ویا خسارت به کشتی جدای ازانکه در چه زمانی رخداده نداشته، بغیر از مواردیکه توسط مشتری اثبات گردد که کمبود، فقدان، حسارت و یا ارسال بار در اثر سهل انگاری و خطای بندرو یا عملکرد غیر قانونی فورواردر صورت پذیرفته است.

چنانچه کمبود بار، فقدان بار، خسارت به بار، ارسال نادرست بار یا خسارت وارده به کشتی درنتیجه اقدامات ذیل رخداده باشد بندر هیچگونه مسئولیتی در برابرموارد فوق الذکر نداشته:

ــ در اثر بروز حوادث غیر مترقبه وبلایای طبیعی از جمله طوفان، بوران ویا سیل

ــ آتش سوزی، انفجار، دود

ــ اعتصاب، تحریم، و یا سایر اقدامات اجتماعی غیر قابل کنترل

ــ جنگ، انقلاب، تحصن ودیگر امواج و اعتصابات سراسری مردمی

ــ در اثر عدم انطباق ویا کمبود تعداد بسته بندی بارها

ــ عدم انطباق، کمبود، علايم نامشخص بار و یا مارک گذاری غلط بار

ــ تاثیر حشرات، آفات طبیعی، پوسیدگی و یا خوردگی

ــ تاثیر گرما وسرما

ــ هر گونه خسارت عمدی وارده به بار از سوی شخص ثالث که دو محدوده بندر چه با وبدون مجوز بندریا فورواردر تردد نماید

ــ هر گونه اقدام از سوی بندر وکارکنان آن و یا موسسات اجنتی که عملکرد آنان جهت تامین حفظ ایمنی وسلامت مردم و قلمرو بندر، کشتی و یا بارها شود.

ــ کمبود نیروی انسانی، تجهیزات، سوخت ویا انرژی الکتریکی

ــ خرابی کامل و یا بخشی از سیستم یا تجهیزات بندری، از جمله تجهیزات مخابراتی و ارتباطی

مواردیکه بندر عهده دار و مسئول پرداخت خسارت وارده می باشد شامل:

میزان تامین خسارت به بار

حداکثر مبلغ قابل پرداخت برابر ارزش کالا و منطیق بر میزان ادعا شده و نه بیشتر از آن

ــ یکصد دلار آمریکا بابت هر بسته بار ( نگله، بندیلو پالت و...) یا معادل ارزش ۱۰ تن بار فله

ــ حد اکثر ۱۵۰۰ دلار آمریکا بابت کل خسارت برای یک مورد صدمه

میزان تامین خسارت به کشتی

ــ حد اکثر مبلغ قابل پرداخت برابر میزان مورد ادعا در زمان خسارت و یا فقدان

ــ ارزش تعمیرات (میزانی را که سورویر یا کارشناس رسمی) که مشترکا از سوی بندر و مالک کشتی منصوب گردیده، تعیین می گردد.

لیکن حداکثر مبلغ قابل پرداخت بابت خسارت وارده نباید بهیچ عنوان بیش از ۲۰۰۰ دلار آمریکا باشد.

میزان تامین خسارت به تجهیزات

حداکثر مبلغ قابل پرداخت برابر است با ارزش تعمیرات (میزانی را که سورویر یا کارشناس رسمی) که مشترکا از سوی بندر و صاحب تجهیزات منصوب گردیده، تعیین می گردد، یا بارزش تجهیزات و یا برابر میزان مورد ادعا یا حداکثر معدل ۲۰۰ دلار آمریکا بابت هر دستگاه مصدوم.

تعهدات طرفین ( کشتی، چارترر، صاحب بار) در خصوص رعایت دوره وشرایط تخلیه و بار گیری و همچنین میزان دیسپچ/دموراژ براساس قرارداد و توافقات طرفین تعیین می گردد.

بندردرقبال آسیب رساندن به کشتی در اثر سهل انگاری و خطا از سوی خود مطابق صورتجلسه بتایید رسیده با شرکت و حضور اجباری نماینده قانونی بندر در طول مدت شیفت کاری که آسیب دیدگی رخداده متعهد و مسئول می باشد.

بندر مجاز است به صلاحدید خود بارهایی را که صحیح مارک گذاری نشده اند(فاقد شاخص معین باشند) یا گیرنده آنان معلوم نباشد و یا برای بندر مقدور نباشد که این بارها را روی کشتی معینی بارگیری نماید و یا بهیچ عنوان نتواند گیرنده بار را مشخص کند، همچنین بارهایی که حمل نشده اند و یا پس از گذشت ۹۰ روز از زمان ورود به بندر تحویل گیرنده بار نگردیده اند، بدین ترتیب طی مدت مذکور همه هزینه هایی که در پی انبارداری، جابجایی این بارها متوجه بندر گردیده با وجوه حاصل از فروش این بارها جهت جبران هزینه های فوق الذکراز حساب فروشنده بنفع بندرظبط می گردند.

بارهایی که بدلیل انبارشدن بیش از حدمعمول و طولانی مدت در بندر معیوب و غیر قابل استفاده می گردند، مسئولیت و هزینه های معدوم نمودن بارهای مذکور بعهده صاحب ویا نماینده قانونی بار می باشد.


.