تلفنهای تماس


دفتر مدیریت

☎ / 📠 +7 (8512) 561-000 📩


شعبه بازرگانی

☎ +7 (8512) 561-000 📠 +7 (8512) 562-397 📩


مدیریت فنی بندر

☎ +7 (8512) 561-000 вн. 119 📩


حسابداری

☎ +7 (8512) 566-060 📩


کنترل کیفیت

☎ +7 (8512) 565-298 📩


شرکت سهامی بندر دریایی آستراخان
آدرس حقوقی: ۴۱۴۰۱۵ روسیه فدراسیون، شهر آستراخان، خیابان دزرژینسکیی ۷۴ ب